Tři otázky pro…

STR16 OTAZKY REDITELE languagePo letech, kdy jsme vám v zářijovém vydání Listů pravidelně přinášeli krátké fotoreportáže ze začátku školního roku, jsme se rozhodli, že tentokrát dáme – před obrázky rozesmátých dětí a rozechvělých rodičů – přednost těm, na kterých je kvalita vzdělání na osmnáctce závislá: ředitelkám a řediteli zdejších škol. A připravili jsme si pro ně tři otázky.

1. V loňském roce vstoupila v platnost novela školského zákona týkající se inkluze. Jak funguje inkluze ve vaší škole?

2. Jaká je úspěšnost žáků posledních ročníků vaší školy při přijímacích řízeních na střední školy?

3. Co vás, pedagogy, žáky i školu, čeká v tomto školním roce?

 

Eva Duchková

ředitelka ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla DFC

STR16 OTAZKY REDITELE RED E DUCHKOVA1. Podstatou inkluzívního vzdělávání je snaha poskytnout všem dětem kvalitní vzdělání nezávisle na jejich schopnostech.

Na naší škole inkluzi vyučující praktikují již řadu let. Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9 jsme učitele proškolili v dané problematice, příslušných formách a metodách práce, a zapracovali ji do našich školních vzdělávacích programů. V současné době je na naší škole začleněno 20 žáků s 2. až 4. stupněm podpůrných opatření. V této práci nám pomáhají tři asistenti pedagoga.

Inkluzivní vzdělávání je možné realizovat za pomoci pedagogů, kteří jsou schopni měnit své metody, formy a návyky při výuce. Klademe velký důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků, a proto i v projektu Šablony pro ZŠ a MŠ I jsme se zaměřili na další vzdělávání pedagogů v tvorbě PLPP a IVP.

Naši školu navštěvuje také mnoho cizinců, s jejichž začleněním máme bohaté zkušenosti.

2. V uplynulém školním roce bylo všech 30 žáků přijato již v prvním kole přijímacího řízení na SŠ. Práce našich vyučujících dosahuje vysokých standardů: v testování žáků 9. ročníku, které provedla Česká školní inspekce v loňském školním roce, dosáhla naše škola v anglickém jazyce 77 % znalostí (celorepublikový průměr činil 72 %); v chemii naši žáci dosáhli průměru 58 % (celorepublikový průměr byl 54 %); v českém jazyce byla naše škola srovnatelná s celorepublikovým průměrem.

3. Škola se pravidelně účastní vědomostních, znalostních a dovednostních soutěží a olympiád, uměleckých soutěží a přehlídek, sportovních soutěží a projektu EDISON, v rámci aktivity mezinárodní studentské organizace AIESEC. 1. srpna jsme zahájili projekt OP VVV Šablony pro MŠ a ZŠ I – Praha, který je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků, v MŠ na spolupráci mezi pedagogy MŠ, ZŠ a rodiči.

Na ZŠ se vedle vzdělávání a spolupráce členů pedagogického sboru zaměřujeme na realizaci čtenářských klubů a klubů zábavné logiky a deskových her pro žáky. Přínosem je metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) založená na výuce odborného předmětu prostřednictvím cizího jazyka.

Na začátku školního roku, 1. září, byl zahájen další projekt financovaný z OP PPR – ZŠ a MŠ Gen. Františka Fajtla DFC, otevřená a multikulturní škola. Projekt se zaměřuje na podporu multikulturní výchovy a pro-inkluzivních opatření na ZŠ, s důrazem na práci se žáky – cizinci, kterým poskytuje podporu v cílené a individualizované výuce zaměřené na rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti. Škola je zapojena i do programu Celé Česko čte dětem.

Vychovatelky školní družiny inicializovaly celoškolní projekt Stroj času, který rozvíjí mezipředmětové vztahy a propojí MŠ, ZŠ a ŠD.

Mezi hlavní cíle tohoto školního roku patří také podpora zdravého životního stylu – MŠ se zapojuje do projektu České obce sokolské Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. V rámci environmentální výchovy budou v programech GLOBE a Život lesa – Lesní třída naši žáci bádat o přírodě a pomáhat zlepšovat stav životního prostředí v okolí své školy, naší obce.

 

Hana Nytrová

ředitelka ZŠ Fryčovická

STR16 OTAZKY REDITELE NYTROVA1. Inkluzi vnímá česká společnost velmi rozporuplně. Na naší škole jsme byli na změny ve školském zákoně ohledně inkluze připraveni. Došlo k některým úpravám ohledně legislativy a dále úpravám ve vypracovávání podpůrných opatření pro integrované žáky. Velký důraz klademe na informovanost rodičů a spolupráci učitel – žák – rodič.

Celkem máme na škole 27 integrovaných žáků s různým stupněm speciálních vzdělávacích potřeb. Poskytujeme tyto podpory: podpůrná opatření 1. až 4. stupně, individuální vzdělávací plány a asistenty pedagoga. S podporou speciálních pedagogů, asistentů a třídních učitelů jsou žáci bez problémů začleňováni do práce v třídních kolektivech.

2. Dalším důležitým bodem vzdělávání na naší škole je příprava žáků osmých a devátých ročníků na volbu budoucího povolání a pomoc při výběru střední školy. Tato příprava je součástí RVP školy – předmět volba povolání, a součástí volitelných předmětů – příprava na přijímací zkoušky z M a Čj. Úspěšnost žáků devátých ročníků v přijímacích řízeních na SŠ v loňském školním roce byla stoprocentní. Žáci se hlásili na dvě vybrané školy a všichni byli v řádném termínu přijati.

3. V tomto školním roce máme 24 tříd – 16 tříd na 1. stupni a osm na 2. stupni. Ve škole je jedna přípravná třída pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Zájmové vzdělávání poskytujeme v sedmi odděleních družiny. Na webu školy je možné najít seznam konkrétních akcí pro 1. a 2. st. a ŠD. Budeme pokračovat v projektu ŠABLONY FRYČOVICKÁ, čeká nás vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 32 hodin a 80 hodin, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, čtenářský klub pro žáky ZŠ, příprava na vyučování žáků ZŠ a personální podpora školního asistenta.

 

Daniel Vysloužil

ředitel ZŠ a MŠ Tupolevova

STR16 OTAZKY REDITELE VYSLOUZIL1. V loňském školním roce bylo potřeba skloubit dva proudy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – dle staré právní normy a dle nové právní normy. To se nám podařilo a naše škola úspěšně poskytuje funkční podporu žákům s potřebou podpůrných opatření v průběhu jejich vzdělávání.

Tyto žáky se nám zdárně podařilo začlenit do třídních kolektivů, k čemuž nám výrazně pomohl zvýšený počet asistentů pedagoga.

Díky možnosti získání podpůrných didaktických pomůcek a materiálů, možnosti poskytnutí hodin pedagogické intervence těmto žákům a speciálně pedagogické péče došlo také ke zkvalitnění výuky.

2. Ve školním roce 2016/17 se většina žáků devátých ročníků dostala na zvolenou střední školu již v prvním kole přijímacího řízení. Ve velké míře se žáci naší školy hlásili na studijní obory s maturitou (gymnázia, odborné školy, školy s uměleckým nebo sportovním zaměřením). Měli jsme zájemce i o studium na odborných učilištích, kde se budou věnovat vybraným řemeslům.

Škola se může pochlubit i výrazným zastoupením mezi zájemci o víceletá gymnázia. Z celkového počtu uchazečů úspěšně zvládlo přijímací zkoušky padesát procent žáků pátých a sedmých ročníků.

3. Tento školní rok bude opravdu zajímavý. Kromě běžných každoročních akcí, které škola pořádá (školy v přírodě, zájezdy do hor, učení se, sportování...), nás čeká přístavba nového pavilonu. Bude to jistě zajímavá zkušenost pozorovat stavbu za chodu školy, a to jak pro děti, tak pro pedagogy. Vlastně nevím, kdo se těší víc, jestli žáci, učitelé nebo ředitel.

Takže úspěšný školní rok všem!

-red-

Ilustrační obrázky PIXABAY.com

Fotografie archiv E. Duchkové, H. Nytrové a D. Vysloužila

 

STR16 OTAZKY REDITELE boy

Jste zde: Úvod > Nejčtenější > Tři otázky pro…