Parkování a obchvat: témata, která hýbou osmnáctkou

STR4 PREZENTACE DOPRAVY 1

Nejhorší je, když jeden člověk nenaslouchá druhému, učí se dnes děti už ve školce. Většina aktérů veřejné diskuse o dopravě si to naštěstí již také uvědomila…

O 1. místo pomyslného žebříčku problémů, které v současné době Letňanští (tedy jak letňanští radní, tak občané městské části) řeší, se rovným dílem dělí dva: parkování a obchvat lesoparku.

A protože obě témata již delší dobu vyvolávají vlny vášně a radnice si uvědomuje, že nejvíc jsou lidé frustrovaní tím, že nevědí, zda jejich problém má řešení, a pokud ano, v jakém časovém horizontu, rozhodla se pro dva zásadní kroky.

Tím prvním bylo zadání studie Doprava v klidu, kterou „ruku v ruce“ provázelo vytipování vhodných lokalit a vypracování návrhů na možnosti rozšíření ploch pro parkování.

Tím druhým bylo zpracováním prezentace s pracovním názvem „Obchvat lesoparku – historie návrhů změn“, a následně jejich veřejná prezentace. Ta proběhla posledního ledna v obřadní síni radnice a zúčastnila se jí takřka stovka občanů.

 

Analýza hodnotila řadu parametrů

STR4 PREZENTACE DOPRAVY 2Hned na úvod předal starosta MČ Praha 18 Ivan Kabický, který akci inicioval i moderoval, slovo inženýru Petru Horskému, předsedovi České parkovací asociace a zároveň jednateli společnosti M. O. Z. Consult, která analýzu zpracovala. Ten přítomné podrobně seznámil s jednotlivými sledovanými parametry:

„Pro sběr podkladů jsme Letňany rozdělili celkem na šest lokalit – konkrétně část obce u Proseku, tzv. průmyslovou část, oblast Letňany – sever, dále ulice u Letova a nové a staré Letňany. Zde jsme sledovali například růst počtu automobilů v závislosti na počet obyvatel, kapacity parkovišť a jejich vytížení, a to přes den i v noci, nebo třeba uživatelskou strukturu parkujících, tedy zda se jednalo o rezidenty, nebo řidiče ze spádové oblasti Středočeského kraje, příp. další návštěvníky hlavního města.“


Dílčí úpravy, placené zóny

Z analýzy vyplynulo, že v porovnání s rokem 2011, kdy proběhl první průzkum dopravy v klidu, se – při stejném počtu parkovacích míst – situace zhoršila a je kritická především v oblasti nových a starých Letňan (hlavně noční parkování, kdy obsazenost dosahuje cca 105, resp. 110 %), a v oblasti Letňany – sever, při konečné stanici metra C (zde denní parkování, kdy je obsazenost cca 109 %).

Jedinou oblastí, kde se v současně době parkuje snadněji, je ta u Proseku – tady klesly hodnoty denní i noční obsazenosti z původních cca 50 % na 25,9 % v noci a 36,8 % ve dne. Stávající deficit (po odečtení ploch u metra a v průmyslové zóně, kde parkují především Středočeši a návštěvníci Prahy) činí cca 500 parkovacích míst.

Součástí prezentace byly přirozeně i návrhy na řešení kritické situace v parkování. Postupného zlepšení by bylo možno dosáhnout díky změně místních úprav v některých částech Letňan, lokálními stavebními úpravami, rozšířením a zkapacitněním stávajících parkovacích ploch (patrovými nástavbami), velkokapacitními garážemi, ale také regulací dopravy v klidu pomocí zón placeného stání, které se jeví jako jediná možnost obrany vůči stále vzrůstajícímu negativnímu zatížení místních komunikací s ohledem na novou výstavbu.

 

Vytipované lokality & možnosti řešení

V další části programu se slova ujal starosta Kabický: „Prezentace, se kterou nás inženýrHorský seznámil, jasně ukázala, že v Letňanech chybí stovky parkovacích míst, a to nikoli jen z důvodu, který často slýcháme – tedy, že se tu pořád staví nové byty, ale také proto, že se v celé Praze a ve Středočeském kraji zahušťuje doprava a že si rodiny běžně pořizují dvě až tři vozidla….

Studie navrhuje zásadní řešení, kterým je zavedení modrých zón. To je ale téma, které – i když je systémové – není populární. Pokud bychom je zvažovali, určitě navrhneme uspořádání referenda na toto téma.“

V průběhu svého vystoupení Ivan Kabický představil jednotlivé lokality, v nichž lze navýšit kapacitu stávajících parkovišť – jsou to například Fryčovická, Tupolevova, Chlebovická, Bohumínská, Vítkovická, Malkovského, Ostravská či plocha u konečné stanice metra C Letňany.

Zde by se jednalo především o realizaci menších stavebních úprav, nebo rozšíření stávajících parkovacích ploch (přičemž studie nabízí několik variant úprav tak, aby se co nejméně dotkly stávající zeleně) a jejich zkapacitnění výstavbou parkovacího domu na ploše současného parkoviště (týká se lokalit Tupolevova a Ostravská).

U některých z dotčených pozemků však bude třeba nejprve projednat (a následně realizovat) jejich převedení do majetku městské části.

Tuto část programu uzavřel starosta Kabický: „Se všemi materiály, které jsme vám představili, budeme pracovat i nadále. Uvítáme, pokud přijdete na workshop, který se bude konat v polovině března a bude na tuto prezentaci navazovat, představíte tady své nápady a možnosti řešení, případně budete připomínkovat diskutovaná dopravní témata.“


Lesopark včera, dnes…

STR4 PREZENTACE DOPRAVY 16Posledním bodem náročného programu byl obchvat lesoparku. Hned na úvod starosta Kabický uvedl na pravou míru fámy, které po osmnáctce kolují a vyvolávají vlny vášně: „Není pravda, že bych já či kdokoli z radních městské části Praha 18 prosazoval čtvrcení či jakékoli dělení lesoparku. Naopak – hledáme řešení, jak zachovat jeho celistvost a současně umožnit plánované propojení nadřazených komunikací. Jedná se o dlouhodobě projednávané záležitosti, kdy nezpochybnitelnou roli mají odborná stanoviska.“

Poté seznámil auditorium s jednotlivými návrhy vedení přivaděče (napojení na komunikaci Veselská), z nichž ten prapůvodní dělil stávající relaxační zónu na čtyři části.

Zvlášť vypíchl návrh změny Z 2809/00, předložené městskou částí Praha 19 (Kbely), která neúměrně zatěžuje městské části Praha 18 a Čakovice: „Veškerá doprava je převedena do Letňan, takže dochází k dalšímu dopravnímu zatížení jejich obydlené oblasti a současně k znepřístupnění či zhoršení dostupnosti a prostupnosti území lesoparku pro letňanské a čakovické obyvatele.“

 

…a zítra

Ve svém vystoupení se Ivan Kabický také podrobně zabýval podnětem č. 66/17 na pořízení změny Územního plánu (ÚPn) sídelního útvaru Hl. m. Prahy ve smyslu Změny trasy propojovací komunikace lesopark Letňany, který MČ Praha 18 podala v červnu loňského roku a v jehož zdůvodnění se m. j. uvádí: MČ Praha 18 se zabývala návrhem trasování propojovací komunikace tak, aby nedocházelo k bezdůvodnému zásahu do katastrálních území přiléhajících městských částí, komunikační propojení netvořilo v území lesoparku bariéru, a lesopark tak zůstal v nejvyšší možné míře prostupný a dostupný širokému okolí.

Proto MČ Praha 18 navrhuje trasu, která bude ve větší části respektovat stávající Územní plán. Za nejpřijatelnější řešení považuje propojení ulice Polaneckého s komunikací, která byla navržena současně platným ÚPn severně od lesoparku tak, aby byla provedena ve velké části v trase komunikace, jak bylo v původním ÚPn zakresleno, a aby se – následně při vstupu do k. ú. Letňany – tato komunikace obloukem v jižní části území napojila na trasu VPS24/DK/33 a navázala na VPS24/DK/26, ulici Polaneckého.

Komunikace by byla částečně v zářezu a po celé své délce překlenuta a zasypána zeminou (tunel, ekodukt) tak, aby byla zajištěna prostupnost území celého lesoparku pro obyvatele Letňan i Kbel. Tímto řešením by byla zajištěna hluková bariéra vůči stávající bytové a rodinné zástavbě, bezproblémové využití celé plochy lesoparku a umožnění pohybu a migrace zvěře. V místě překlenutí propojovací komunikace by vznikla terénní vlna, využitelná pro další druhy sportovních aktivit. Napojení na ulici Polaneckého, v křížení s ulicí Toužimská, by mohl být vybudován kruhový objezd.

Na závěr první veřejné prezentace k dopravě v Letňanech starosta Kabický ještě jednou zdůraznil: „Co se týká obchvatu lesoparku, je stanovisko městské části jednoznačné – lesopark chceme uchovat ve stávající podobě. Rozhodně nechceme přes jeho území vést nové komunikace, a zároveň nedovolíme, aby nový přivaděč do Prahy ústil přímo do nové zástavby, kde by se napojoval na ulici Kadečkové, jak to prosazují městské části Kbely a Čakovice. Jsme připraveni jednat na Magistrátu hl. M. Prahy ve prospěch občanů Letňan, tedy o variantě, která bude respektovat celistvost území.“

Své vystoupení zakončil pozváním: „Na tuto prezentaci bude navazovat pracovní workshop, který se bude konat 14. března od 17 hodin opět zde, v obřadní síni. Jménem zástupce starosty Oldřicha Miffka, předsedy dopravní komise Davida Kolínského a členů jejich týmu bych vás chtěl na tuto akci pozvat.“

-hs-

Foto Olaf Deutsch

 

Přijďte ve středu 14. března konzultovat problematiku dopravy v Letňanech!

Městská část Praha 18 Vás zve na workshop Problematika dopravy v Letňanech. Setkání se uskuteční ve středu 14. března od 17 hodin v obřadní síni radnice na adrese Bechyňská 639, Praha 18-Letňany.

Program: návrhy rozšíření možností parkování a obchvat lesoparku.

 

STR4 PREZENTACE DOPRAVY 17

STR4 PREZENTACE DOPRAVY 3

STR4 PREZENTACE DOPRAVY 4

STR4 PREZENTACE DOPRAVY 5

STR4 PREZENTACE DOPRAVY 6

STR4 PREZENTACE DOPRAVY 7

STR4 PREZENTACE DOPRAVY 8

STR4 PREZENTACE DOPRAVY 9

STR4 PREZENTACE DOPRAVY 10

STR4 PREZENTACE DOPRAVY 11

STR4 PREZENTACE DOPRAVY 12

STR4 PREZENTACE DOPRAVY 13

STR4 PREZENTACE DOPRAVY 14

STR4 PREZENTACE DOPRAVY 15

Jste zde: Úvod > Téma měsíce > Parkování a obchvat: témata, která hýbou osmnáctkou