Právní poradna (10/2017)

PARAGRAFV právní poradně se často ptáte na to, zda může exekutor postihnout bankovní účet manžela v rámci exekuce vedené ohledně dluhů druhého manžela vzniklých ještě před uzavřením manželství.

Ohledně peněžních prostředků na účtu vedeném na jméno jednoho z manželů ve smyslu ust. § 262b odst. 2 věta druhá zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, platí zákonná domněnka, že takové peněžní prostředky náleží do společného jmění manželů.

Majetek ve společném jmění manželů lze postihnout i pro dluh dlužníka, který vznikl ještě před uzavřením manželství. Dle ust. § 732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), může však být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742 OZ.

Obecně platí, že každý z manželů má při zrušení a vypořádání společného jmění nárok na 1/2 společného jmění.

Je-li exekucí postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis, může se manžel povinného domáhat v této části zastavení exekuce. To znamená, že se může domáhat částečného zastavení exekuce v části přesahující podíl na společném jmění, jaký by býval manžel měl, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno dle § 742 OZ.

Budeme-li vycházet z obecného předpokladu, že podíly manželů jsou stejné, může manžel povinného částečným zastavením exekuce ochránit 1/2 peněžních prostředků uložených na jeho účtu.

O návrhu manžela povinného na zastavení exekuce je exekutor povinen rozhodnout ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takového návrhu. Nevyhoví-li exekutor návrhu, je povinen jej postoupit společně s exekučním spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o něm rozhodne.

LANGMAIEROVA PORADNAExekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného bude zastavena rovněž tehdy, nejsou-li na něm ani z části uloženy peněžní prostředky, které by jinak náležely do společného jmění manželů.

Pokud by se tedy na účtu nacházely pouze peněžní prostředky, které manžel, jehož bankovní účet byl postižen, získal např. darem či dědictvím, nebylo by možné takové peněžní prostředky vůbec exekučně postihnout a v této části by musela být exekuce zastavena.

Závěrem upozorňuji na možnost manžela povinného požádat banku, aby mu jednorázově vyplatila částku odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce či polovinu prostředků, které byly na účtu ke dni doručení exekučního příkazu (dle toho, co je pro něj výhodnější).

Lenka Langmaierová, advokátka HEŘMÁNEK & ČERNÝ, advokátní kancelář, s.r.o.

Jste zde: Úvod > Z radnice > Právní poradna (10/2017)